Waarmee kunnen wij u helpen?

  Marktsegment

  Pensioenuitvoering

  Het Nederlandse pensioenstelsel wordt gezien als een van de beste ter wereld. Toch staat het flink onder druk. De pensioenwet- en pensioenregelgeving wijzigt in hoog tempo. Van Doorne is dé partner van pensioenfondsen, pensioenverzekeraars, toezichthouders en uitvoeringsorganisaties bij pensioenvraagstukken. Wij hebben de ervaring en de kennis ook uit aan aanpalende rechtsgebieden en sectoren gebundeld in ons team. Wij behandelen juridische vraagstukken pragmatisch en nauwkeurig, met een scherp oog voor de belangen en de niet-juridische kant van de zaak om samen tot het beste resultaat te komen.

  Consolidatie en professionalisering

  Het aantal pensioenuitvoerders neemt af. Met name pensioenfondsen kiezen voor samenwerkingsverbanden. Zij dragen activa en passiva over naar andere uitvoerders (collectieve waardeoverdracht) en houden op te bestaan. Andere fondsen kiezen voor een fusie of alternatieve samenwerkingen gericht op schaalvergroting. Wij begeleiden pensioenuitvoerders bij die transitie. Niet alleen het contractuele of notariële werk, maar ook de procesbegeleiding en het toezicht.

  Geschillen: procederen en schikken

  Het aantal procedures in de pensioensector neemt toe. Die procedures gaan over verschillende zaken:

  • Geschillen over de hoogte van pensioenuitkeringen of pensioenaanspraken
  • Conflicten aan de bestuurstafel of verschillen van inzicht tussen organen
  • Maatregelen door toezichthouders
  • Verschil van inzicht over gebondenheid van statuten en reglementen
  • Nakoming van afspraken door dienstverleners.

  Veel pensioenuitvoerders krijgen vroeg of laat te maken met geschillen daarover. Met onze diepgaande pensioen- en procesrechtkennis en ervaring, zijn wij een slagvaardig en vertrouwd adviseur bij deze geschillen. Ook bij mediation, bindend advies en arbitrage.

  Uitbesteding en samenwerking

  Pensioenfondsen kiezen er vaak voor vermogensbeheer en administratie geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan externe partijen. Ook voor andere diensten maken pensioenfondsen graag gebruik van dienstverleners. Duidelijke afspraken in heldere contracten waarbij vooraf de juiste compliance- en toezichtafwegingen zijn gemaakt, zijn daarbij essentieel. Wij begeleiden pensioenuitvoerders daarbij. Bij het opstellen of de analyse van contractvoorwaarden, en bij het verantwoorden van de te maken of gemaakte keuzes.

  Governance

  Consistent management. Samenhangend beleid. Heldere processen. Gestructureerde beslisbevoegdheden van organen (mede)beleidsbepalers. Oog voor de meest recente regulering, zoals eisen van wetgever en toezichthouder De Nederlandsche Bank aan sleutelfuncties. Het zijn zaken die allemaal vallen onder de noemer "governance" en die bij voorkeur helder vastliggen in bijvoorbeeld statuten, regelementen en contracten. Ons team adviseert over de structurering en vastlegging van governance van pensioenuitvoerders.

  Wijziging pensioenstelsel

  Het Nederlands pensioenstelsel wijzigt. Na inwerkingtreding van de Pensioenwet in 2007 wordt sinds 2010 gewerkt aan grote herziening van het stelsel. In 2019 zijn werkgevers en werknemersorganisaties gekomen tot een pensioenakkoord. Dat pensioenakkoord wordt de komende jaren uitgewerkt en omgezet in wetgeving. Wij begeleiden pensioenuitvoerders bij alle facetten van juridische aanpassingen en voorbereidingen op dit nieuw pensioenstelsel.