Waarmee kunnen wij u helpen?

  Marktsegment

  Woo

  De Wet open overheid geeft een ieder de mogelijkheid een verzoek om publieke informatie in te dienen bij de overheid. Het gaat daarbij om informatie die vastligt in een document dat bij de overheid berust. Dat is een breed begrip want onder 'document' vallen bijvoorbeeld ook e-mails, sms-jes en Whats-App-berichten. De Woo-verzoeker hoeft geen belang te stellen bij zijn verzoek. De overheid maakt de gevraagde documenten openbaar als zich geen in de Woo genoemde uitzonderingsgronden voordoen.

  Daarbij is van belang dat voor milieu-informatie andere regels – minder uitzonderingen- gelden dan voor andere informatie. Als het gaat om informatie waarmee de belangen van derden zijn gemoeid, bijvoorbeeld mogelijk concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie, moet de overheid die derde voorafgaand aan openbaarmaking van die informatie om een zienswijze vragen en daarmee rekening te houden bij zijn besluit op het Woo-verzoek.

  Ons team heeft zeer ruime ervaring met de Wob en de Woo en treedt op voor overheden, bedrijven over wie informatie bij de overheid berust en voor journalisten die niet alle informatie krijgen waarom zij hebben gevraagd. Vragen die bij ons regelmatig aan de orde zijn:

  • welke procedure moet worden gevolgd als er derden-belanghebbenden zijn en welke termijnen gelden in dat geval?
  • zijn er uitzonderingsgronden van toepassing?
  • is informatie te beschouwen als 'milieu-informatie' en welke bijzondere regels gelden daarvoor?
  • hoe moet mijn processtrategie bij de bestuursrechter eruit zien?
  • hoe moet de overheid handelen als een verzoek niet duidelijk is of te omvangrijk om binnen de wettelijke termijn te behandelen?

   Wij helpen u graag verder met advies en in eventuele Woo-procedures.