Waarmee kunnen wij u helpen?

  Evenementen

  Onderstaand een overzicht van de evenementen die wij in 2022 organiseren.

  Ontbijtsessie: Praktische handvatten bij het opstellen van een thuiswerkbeleid

  Sinds corona is werken op kantoor geen vanzelfsprekendheid meer. Veel werkgevers oriënteren zich op manieren om flexibeler om te gaan de werklocatie van werknemers (denk aan werken vanuit huis, een café of een vakantieadres). Hier zitten wel diverse arbeidsrechtelijke haken en ogen aan. Is er bijvoorbeeld een recht op thuiswerken? Mogen werknemers anders behandeld worden ten aanzien van thuiswerken? Is het een probleem als een werknemer voor langere tijd in het buitenland wil werken? En hoe om te gaan met toezicht op werknemers en informatiebeveiliging? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens deze ontbijtsessie.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Ruimte voor samenwerking op het gebied van duurzaamheid

  Samenwerking tussen marktpartijen is cruciaal om duurzaamheidsdoelstellingen, waaronder de Europese en nationale klimaatdoelstellingen, te halen. Het is de vraag hoe samenwerking kan worden vormgegeven zonder inbreuk te maken op de mededingingsregels. Sarah Beeston en Léone Klapwijk praten u bij over dit onderwerp en gaan daarbij onder meer in op de concept-Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de Autoriteit Consument en Markt.
  Lees meer »

  Breakfast session: FDI screening in the Netherlands: key changes for 2022

  Foreign direct investments are increasingly scrutinized in the Netherlands and the rest of the European Union. The Netherlands already has sector-specific screening mechanisms in place in the energy and telecommunications sector, and last year the draft of a general investment screening act was submitted to the Dutch Parliament (Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames). At the same time, there are exciting developments at the EU level which may have major consequences for M&A activities in and outside the Netherlands. For example, the European Commission has proposed a new EU regulation to combat distortions in the internal market caused by foreign subsidies, for example by creating the possibility to act against foreign subsidies that directly facilitate a merger or takeover within the EU. In addition, the European Commission pleads for the assessment of 'killer acquisitions', when a dominant company takes over a promising start-up, even where such transaction remains below the (turnover) thresholds and is therefore not normally assessed. In this breakfast session, our specialists will discuss what these developments mean in the context of proposed M&A activities in the Netherlands.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Wetsvoorstel Bescherming Klokkenluiders: veranderingen en praktische tips

  Op 17 december 2021 moest de zogeheten Klokkenluidersrichtlijn geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Nederland heeft die deadline niet gehaald, maar de richtlijn heeft wel al effect en de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders (nu in behandeling bij de Tweede Kamer) zal naar verwachting vóór de zomer van 2022 in werking treden. Dit zal er toe leiden dat interne meldregelingen moeten worden aangepast. Opvallend is dat er geen verplichting meer zal zijn om eerst intern bij het bedrijf van de werkgever te melden omdat het mogelijk wordt om rechtstreeks bij de relevante toezichthouder te melden. Ook worden er termijnen geïntroduceerd waarbinnen melders moeten worden geïnformeerd en wordt de rechtsbescherming van melders verbeterd, onder meer door omkering van de bewijslast. Internationale concerns zullen bovendien moeten waarborgen dat ieder land een eigen meldloket heeft. Als gevolg hiervan zullen bestaande klokkenluidersregelingen moeten worden aangepast. Op donderdag 31 maart vond het seminar plaats, het was een groot succes. De opname kunt u hieronder terug kijken. 
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Nieuwe regels op het gebied van verticale overeenkomsten - Wat je moet weten over de nieuwe VBER

  Hoe zorg je ervoor dat jouw distributiestelsel zo optimaal mogelijk is ingericht, terwijl tegelijkertijd de mededingingsregels worden gerespecteerd. Wij bespreken graag de nieuwe regels op het gebied van onder andere dual distribution, dual pricing, online verkoopbeperkingen, exclusieve en selectieve distributie.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Baanbrekend arrest Hoge Raad: Verplichte selectieprocedure bij verkoop schaars onroerend goed

  De Hoge Raad heeft in het Didam-arrest bepaald dat overheidslichamen een openbare selectieprocedure moeten organiseren voordat zij schaars onroerend goed verkopen. Overheidslichamen dienen mededingingsruimte te bieden, door het voornemen tot verkoop kenbaar te maken en de koper te selecteren op basis van een transparante procedure. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor overheidslichamen: één-op-één verkoop van schaars onroerend goed aan een marktpartij lijkt niet (meer) toegestaan. In het ontbijtseminar gaan wij in op vragen die het Didam-arrest oproept, zoals: "Voor welke overheidsinstellingen geldt het Didam-arrest? Op welke wijze dient de selectieprocedure te worden vormgegeven? Geldt het Didam-arrest ook voor bijvoorbeeld de verhuur van onroerend goed? Zijn er uitzonderingen op het Didam-arrest? Wat zijn de gevolgen/sancties wanneer uw organisatie het Didam-arrest niet (goed) naleeft? Welke concrete stappen dient uw organisatie te zetten om het Didam-arrest na te leven?".
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Een nieuw pensioenstelsel: wat doet u als werkgever?

  Het pensioenstelsel gaat met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen op de schop. De verwachting is dat het wetsvoorstel dit voorjaar naar de Tweede Kamer gaat. Dat is nadat de sector al één jaar heeft kunnen wennen aan een concept en via een internetconsultatie haar ideeën over dit concept kenbaar heeft kunnen maken. Op deze consultatieversie werd in grote getalen gereageerd en riep voornamelijk veel vragen op. Veel details worden met dit wetsvoorstel (hopelijk) nu duidelijker. Waar moet u op letten als werkgever? De juridische uitgangspunten en aandachtspunten lichten wij toe in de ontbijtsessie van 17 mei.
  Lees meer »

  Seminar Integriteit in de financiële sector: een blik op de toekomst

  Voor het seminar: 'Integriteit in de financiële sector: een blik op de toekomst' hebben we een gevarieerd en interactief programma samengesteld. Bernard ter Haar, consultant bij het Ministerie van BZK (en voorzitter van de commissie doorstroomvennootschappen), zal het seminar aftrappen. Na afloop interviewt Roel Jansen, financieel-economisch journalist en schrijver van het boek 'De Witwasser', Bernard ter Haar. De uitdagingen waarmee de sector te maken heeft komen aan bod maar natuurlijk werpen zij samen ook een blik op de toekomst. Vervolgens wordt in een expert panel in het bijzonder ingegaan op de vraag hoe hier in de praktijk mee om te gaan. Zo komen er verschillende inhoudelijke thema's aanbod, zoals de recente ontwikkeling op het gebied van anti-witwassen, bestrijding van corruptie, sanctierecht, KYC en toezicht. Een en ander binnen de bredere context van financiële integriteit. De panelleden zijn:  Juliette van Doorn | &samhoudSenior consultant behavioral changeGwendolyn van Tunen | De VolksbankChief Compliance Officer |Corporate Governance | Operations | Audit Jacqueline Muller | TMF GroupGroup General Counsel, Global Head of Legal Neyah van der Aa | Van DoornePartner Sanctierecht & Onderzoeken
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van licentieovereenkomsten

  Deze ontbijtsessie is onderdeel van een serie van drie ontbijtsessies voor juristen die wel eens, maar niet dagelijks met IT-recht te maken hebben. Je leert de basis van licentieovereenkomsten: wat zijn de belangrijkste begrippen in zo’n overeenkomst, wat zijn de onderwerpen waarop je wil letten en hoe zorg je ervoor dat de belangen van je bedrijf voldoende zijn beschermd? We besteden aandacht aan de basisbegrippen, zodat je zelf de belangrijkste valkuilen leert herkennen én voorkomen.
  Lees meer »

  Seminar Marktordening Waterstof

  De Nederlandse waterstofmarkt is volop in ontwikkeling. Vorig jaar, tijdens de eerste editie van het Van Doorne waterstofseminar, hebben wij met elkaar gesproken over waterstofinfrastructuur. Diverse toonaangevende sprekers hebben toen hun visie en hun projecten gedeeld in het kader van waterstof. Dit tweede waterstofseminar staat in het teken van waterstofregulering. Op dit moment is er nog geen regulering voor waterstof. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is op 14 februari jl. gestart met een digitale marktconsultatie over de ordening van de waterstofmarkt. Blijkens deze consultatie wordt in de marktordening (veel) belang gehecht aan duurzaamheid, leveringszekerheid, betaalbaarheid, veiligheid en ruimtelijke inpasbaarheid van waterstof(infrastructuur). De marktconsultatie geeft daarmee een mogelijke doorkijk naar toekomstige regelgeving voor bestaande en nieuwe waterstofprojecten. Van Doorne biedt met dit seminar graag een podium voor vragen en/of discussiepunten van de (mogelijk) betrokkenen bij deze groeiende markt. We hebben hiervoor bijzondere sprekers bereid gevonden te komen spreken: Gijs Kreeft (van het Ministerie van EZK) gaat in op de internetconsultatie. Bert den Ouden (Project Director, HyXchange hydrogen exchange specialist) gaat in op het belang van een waterstofbeurs. Het is heel belangrijk om waterstof te verhandelen om een optimale markt te krijgen. In aanvulling daarop hebben we Lex de Groot van Neptune Energy te gast. Lex zal iets vertellen over de nieuwe projecten van Neptune op het gebied van groene waterstof.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Een nieuw pensioenstelsel: juridische details voor de pensioenprofessional

  Het pensioenstelsel gaat met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen op de schop. Eind maart werd het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Dat was nadat de sector al één jaar had kunnen wennen aan een concept en via een internetconsultatie haar ideeën over dit concept kenbaar heeft kunnen maken. Het wetsvoorstel is naar aanleiding van deze internetconsultatie aangepast en op diverse punten verduidelijkt. Waarvoor moet u aandacht hebben als pensioenprofessional? Juridische uitgangspunten en aandachtspunten worden in deze ontbijtsessie toegelicht.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De basis van overeenkomsten in de cloud (SaaS)

  Deze ontbijtsessie is onderdeel van een serie van drie ontbijtsessies voor juristen die wel eens, maar niet dagelijks met IT-recht te maken hebben. Je leert de basis van overeenkomsten voor Software as a Service (Saas): wat zijn de belangrijkste begrippen in zo’n overeenkomst, wat zijn de onderwerpen waarop je als mogelijke klant van een SaaS-dienst wil letten en hoe zorg je ervoor dat de belangen van je bedrijf voldoende zijn beschermd? We besteden aandacht aan de basisbegrippen, zodat je zelf de belangrijkste valkuilen leert herkennen én voorkomen.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Actualiteiten medezeggenschapsrecht: Praktische tips

  Medezeggenschap is een dynamisch rechtsgebied dat zich in de praktijk en de rechtspraak snel ontwikkelt. Tijdens deze ontbijtsessie zullen wij enkele actuele ontwikkelingen bespreken en praktische tips geven hoe daarmee om te gaan. Denk daarbij aan het moment waarop een ondernemingsraad moet worden betrokken bij de besluitvorming, het type besluiten waarover de ondernemingsraad mag adviseren en de kansen van de ondernemingsraad in een beroepsprocedure. Dat is interessant en relevant voor iedereen die betrokken is bij de besluitvorming en/of op regelmatige basis contact heeft met de ondernemingsraad en/of leden van de ondernemingsraad zelf. 
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: ESG in 2022

  Gelijktijdig met het uitbreken van de COVID-19 pandemie, zijn meer ondernemingen en instellingen intensief aandacht gaan besteden aan duurzaamheid en milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (Environmental, Social & Governance, ESG). Niet in de laatste plaats omdat organisaties met een duidelijke visie en missie op het gebied van ESG beter bestand bleken te zijn tegen de verstoringen van de COVID-19 pandemie. Nu COVID-19 een vast onderdeel lijkt te zijn geworden van de veranderende maatschappij en bedrijven en instellingen hun normale activiteiten proberen te hervatten, realiseren ze zich dat ESG ook in 2022 en daarna onderwerpen met een hoge prioriteit zullen zijn en blijven. De aandelenmarkt deed het goed in 2021 en de ESG-trend zal naar verwachting versnellen, omdat beleggers factoren die betrekking hebben op ESG inmiddels in hun (beleggings)beslissingen hebben geïntegreerd. Bovendien is transparantie een essentieel aspect van ESG, waardoor standaardisering en verslaglegging relevant worden voor alle betrokkenen, ook voor niet-beursgenoteerde ondernemingen en semipublieke instellingen. Door de groeiende behoefte aan informatieverstrekking worden ook deze ondernemingen en instellingen onder druk gezet een visie op ESG te ontwikkelen en hierover te rapporteren. Bestuurders, leden van managementteams, commissarissen en general counsel moeten hun bedrijfsdoelstelling, strategie, toezicht en procedures voor risicobeheer alert blijven monitoren om optimaal te kunnen omgaan met de steeds toenemende complexiteit van ondernemingsrisico's en -kansen op het gebied van ESG. Bent u goed voorbereid op de ESG trends die in 2022 op u afkomen?
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Zorgplicht van een IT-leverancier: praktische tips

  Deze ontbijtsessie is onderdeel van een serie van drie ontbijtsessies voor juristen die wel eens, maar niet dagelijks met IT-recht te maken hebben. Je leert de basis van de zorgplicht van een IT-leverancier: hoe vult de zorgplicht je overeenkomst aan en hoe kun je deze zorgplicht benutten om de belangen van je bedrijf te helpen beschermen? We besteden aandacht aan de basisbegrippen, zodat je zelf de belangrijkste valkuilen leert herkennen én voorkomen.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: ESG due diligence: waarom het van belang is

  Er is tegenwoordig steeds meer aandacht voor milieu-, sociale en governance-kwesties (ESG). Bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust dat deze zaken een hoop kansen met zich meebrengen, maar dat verkeerde beslissingen tegelijkertijd reputatie- en economische risico's kunnen opleveren. ESG-overwegingen hebben ook een sterke invloed op investeerders, aangezien zij hiermee nieuwe normen en kaders vaststellen om hun investeringen te beoordelen. Beslissingen over een investering gaan niet langer alleen over rendement. ESG is nu een prioriteit en de mate waarin een onderneming deze zaken wel of niet aanpakt, kan een deal maken of breken. De manier waarop targetondernemingen omgaan met ESG-kwesties is daarom een cruciaal onderdeel geworden van het due diligence proces. Tijdens deze ontbijtsessie zetten we onze belangrijkste bevindingen op het gebied van ESG-due diligence voor (technologie)ondernemingen uiteen en gaan wij er dieper op in waarom het voor (tech)ondernemingen belangrijk is om ESG als een prioriteit te gaan zien.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Cyber, #metoo, milieu, privacy en Covid19… Bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s in 2022

  Bestuurdersaansprakelijkheidsrisico’s nemen toe. Dit is niet alleen in de media maar ook in de lagere rechtspraak zichtbaar. Ook de wetgever roert zich. Aansprakelijkheidsgronden voor bestuurders en toezichthouders in de not-for-profit sector zijn verzwaard. En ontwikkelingen op het gebied van #metoo, cyber, milieu, privacy en de impact van een pandemie, brengen (tot voor kort) onbekende bestuurdersaansprakelijkheidsrisico's met zich. Annemieke Hendrikse bespreekt wanneer bestuurders en/of commissarissen(/toezichthouders) persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor schade van de rechtspersoon of van derden en welke risico’s een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afdekt.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De belangrijkste ontwikkelingen uit het insolventierecht

  Het insolventierecht blijft zich ontwikkelen en er is meer dan de WHOA die de afgelopen periode in het middelpunt van de aandacht stond. In deze ontbijtsessie gaat Stefan van Rossem uitgebreid in op de belangrijke ontwikkelingen over het insolventierecht. Daarnaast wordt er een update gegeven over het faillissementsrecht en wordt er stil gestaan bij de nieuwe wet inzake het onderhands akkoord. Na afloop van deze ontbijtsessie bent u volledig de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in het insolventierecht.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Wat doe je als een (IT)project dreigt te ontsporen

  Bij een (IT) project kan van alles misgaan: niet-gehaalde deadlines, onvoldoende kwaliteit, onduidelijkheid over de scope en een moeizame samenwerking. In deze ontbijtsessie bespreken we welke acties partijen kunnen nemen om het project weer vlot te trekken. Ook behandelen we het juridisch kader en best practices als het project helaas niet meer te redden is. 
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Merkrechten, waarom mag een merk niet beschrijven, waarom wel als het is ingeburgerd, en wat betekent verwording tot soortnaam?

  In de praktijk zien wij veel ondernemingen die een exclusief merkrecht hebben, maar er na verloop van tijd achter komen dat hun merk te weinig bescherming biedt tegen concurrerend merkgebruik. Reden is vaak dat ondernemingen het liefst kiezen voor een merk dat herkenbaar is voor de afnemer van het product. De verleiding is groot om een merk te kiezen dat het product beschrijft. Voor verkrijging van een exclusief recht op een merk is echter juist nodig dat het merk onderscheidend en niet-beschrijvend is. Wij bespreken de do's en don'ts bij het kiezen van een merk, en bij het reageren op gebruik van andermans merk of een vergelijkbare aanduiding door een concurrent.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Omgaan met AI: een regulatory update

  We kunnen er niet omheen: de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) is niet langer vrijblijvend en dient te voldoen aan steeds zwaardere eisen. De regelgevende initiatieven stapelen zich op, niet in de laatste plaats vanuit Europa en dit blijft niet beperkt tot het voorstel voor een AI Verordening. Louis en Berber nemen u mee in de belangrijkste initiatieven met als doel duidelijkheid te creëren over de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is binnen de gehele AI-keten.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: De nieuwe DORA verordening: praktische handvatten voor financiële instellingen

  De Europese Unie heeft DORA geïntroduceerd: een nieuwe verordening die op korte termijn vrij strikte normen gaat stellen voor financiële instellingen die IT-diensten uitbesteden. Er komen minimumeisen waaraan uitbestedingscontracten moeten voldoen. Van instellingen wordt verlangd dat zij vooraf due diligence gaan doen op basis van hun risicoprofiel en de uitbestede diensten strikt gaan monitoren. Verder komt er ook rechtstreeks toezicht op de leveranciers, naast het toezicht op de instellingen zelf. Financiële instellingen zullen zich tijdig willen (en moeten) voorbereiden op de komst van DORA, vóórdat DORA van kracht wordt. In deze ontbijtsessie word je bijgepraat over DORA en krijg je praktische handvatten hoe je je optimaal kunt voorbereiden.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Actualiteiten BPR voor bedrijfsjuristen

  Tijdens deze ontbijtsessie praat Robert Hendrikse (senior PSL/advocaat Van Doorne en docent BPR aan de UvA) u bij over recente ontwikkelingen op het gebied van Burgerlijk Procesrecht die (ook) voor bedrijfsjuristen van belang kunnen zijn. Naast het beantwoorden van praktijkvragen komt onder meer het volgende ter sprake:• hoe staat het met de digitalisering van de rechtspraak?• steeds meer regie door de rechter + actievere rechter;• hoe strikt zijn de termijnen voor proceshandelingen?• de regels voor verkorting van processtukken bij de hoven in de praktijk.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Juridische actualiteiten in vastgoedland

  Tijdens deze ontbijtsessie wordt u bijgepraat over de laatste juridische ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Wat betekent de recente stikstofuitspraak van de Raad van State voor u? Wat is het kabinet van plan met huurprijsregulering? En wat zijn nu de do’s and dont’s in transacties met overheidslichamen na het baanbrekende Didam arrest? Deze en andere vragen komen kort en bondig aan de orde, waar mogelijk met praktische handvatten voor uw praktijk. Na het ontbijt zijn vastgoedbeleggers, projectontwikkelaars, bedrijfs- en overheidsjuristen op de hoogte van de laatste stand van zaken in juridisch vastgoedland.
  Lees meer »

  Ontbijtsessie: Een leverancier of klant in financiële moeilijkheden: hoe ermee omgaan en risico's voorkomen

  In het huidige economisch klimaat neemt het risico op financiële problemen bij leveranciers en afnemers in de supply chain steeds meer toe. Partijen hebben last van een sterk stijgende inflatie, diverse crises - waaronder mogelijk een recessie -, en steunmaatregelen die zijn stopgezet en terugbetaald moeten worden. Zij zien zich geconfronteerd met uitzonderlijke situaties, die mogelijk ook de continuïteit van de onderneming bedreigen. Dit leidt tot risico's voor ondernemers met leveranciers of klanten die in de financiële problemen zijn gekomen. Om u zo goed mogelijk in staat te stellen hiermee om te gaan, organiseert Van Doorne op dinsdag 24 januari 2022 een ontbijtsessie, waarbij onze specialist Joost Volkers zal ingaan op dit belangrijke onderwerp. Daarbij komt onder meer aan bod: hoe ga ik hier of een goede wijze snel en efficiënt om met financiële problemen bij mijn leveranciers en klanten? Wat komt er op mij af en wat zijn mijn rechten? En omdat voorkomen beter is dan genezen: hoe kan ik mijn positie op voorhand versterken?
  Lees meer »